LIÊN HỆ

  • Địa Chỉ

    F30 Khu Qui hoạch Pham Hồng Thai, Phường 10, TP. Đà Lạt
  • Email

    lienhe@hatimhotel.vn
  • Điện Thoại

    0867070836